Urząd Miejski w Sandomierzu

pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Czynny:

poniedziałek: 8:00-17:00

wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30

piątek: 7:30-14:30

GŁÓWNA CENTRALA TELEFONICZNA URZĘDU:
Tel. : (15) 815-41-00, Fax: (15) 815-41-01

email: um@um.sandomierz.pl

NIP: 864-12-03-132
REGON: 000523778

Nr rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu:

27 9429 0004 2001 0000 1300 0006

Zakres kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

Naczelnik Wydziału - Leszek Komenda
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel. (15) 815-41-89
Adres e-mail leszek.komenda@um.sandomierz.pl
Pokoje: 14, 15, 28, 30, 101, 102, 103, 115

Zakres:

- sprawy organizacyjno-kadrowe - tel.: (15) 815-41-25
- sprawy obsługi Rady Miasta - tel.: (15) 815-41-03, (15) 815-41-36
- sprawy administracyjno-gospodarcze i archiwum - tel.: (15) 815-41-18
- sprawy obsługi sekretariatu - tel.: (15) 815-41-71
- sprawy obsługi urzędu - tel.: (15) 815-41-25

- sprawy z zakresu zamówień publicznych - tel: (15) 815-42-08
- biuro obsługi interesanta - tel.: (15) 815-41-05, (15) 815-41-47, (15) 815-41-48

- obsługa informatyczna Urzędu - tel. (15) 815-41-46, (15) 815-41-66


WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Miasta - Barbara Grębowiec
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel.(15)815-41-07

REFERAT KSIĘGOWOSCI

Kierownik Referatu – Klaudia Cetnarska

Tel.(15) 815-41-23

Adres e-mail: klaudia.cetnarska@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

-sprawy księgowości budżetowej - tel. (15) 815-41-23 ,(15)815-42-13

- sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US - tel. (15) 815-41-19

- regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów - tel. (15) 815-41-19

- rozliczanie podatku VAT - tel. (15)815-42-19

REFERAT PLANOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

Kierownik Referatu – Mateusz Niezgoda

Tel. (15) 815-41-06

Adres e-mail: mateusz.niezgoda@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- opracowanie projektu budżetu i realizacja budżetu, Wieloletnia Prognoza Finansowa - tel. (15) 815-41-06

- opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń -(15) 815-41-59

- sprawozdawczość budżetowa (15) 815-41-54

REFERAT OPŁAT,PODATKÓW I WINDYKACJI

Kierownik Referatu – Monika Hill

Tel. (15) 815-41-11

Adres e-mail: monika.hill@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- sprawy z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych tel.:(15) 815-41-10

- sprawy z zakresu wymiaru podatkurolnego i leśnegoodosób fizycznych tel.: (15) 815-41-09

-sprawy z zakresu księgowości i windykacji podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznychtel.:(15) 815-41-15,  

 - sprawy z zakresu podatku od środków transportowych od osób fizycznych tel.(15) 815-42-12

- sprawy z zakresu podatków od osób prawnych tel.(15) 815-41-44

- sprawy z zakresu kontroli podatkowej tel.(15) 815-41-59

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat :

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymitel.(15) 815-42-11
 • opłaty od posiadania psów tel.(15) 815-42-11
 • opłaty zaczynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe tel.(15) 815-41-34
 • opłaty za dzierżawę tel.(15) 815-41-34
 • opłaty za użytkowanie wieczyste tel.(15) 815-42-12
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego tel.(15) 815-42-17
 • opłaty miejscowej tel.(15) 815-41-11
 • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.(15) 815-41-11
 • opłaty skarbowej tel.(15) 815-42-12
 • opłaty za przystanki tel.(15) 815-42-17
 • opłaty adiacenckiej tel.(15) 815-42-17

- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań(15) 815-41-59

-wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym  tel.(15) 815-41-09

-wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające zaległości w podatkach   tel.(15) 815-41-15

- wydawanie abonamentów parkingowych, kwitariuszy, biletów opłaty targowej tel.(15) 815-42-17


WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO

Naczelnik Wydziału - Jacek Kuliga

Siedziba - plac Poniatowskiego 1

Pokoje: 110, 111, 112,  116, 117

Tel.: (15) 815-41-31;
Adres e-mail: jacek.kuliga@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

sprawy lokalowe - tel.: (15) 815-41-27, (15) 815-41-76
- sprawy utrzymania czystości, porządku, zieleni miejskiej - tel.: (15) 815-41-86
- ochrona środowiska - tel.: (15) 815-42-06
- wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel.: (15) 815-41-81
- sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów - tel.: (15) 815-41-81
- nadzór nad targowiskami i parkingami - tel.: (15) 815-41-30

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Naczelnik Wydziału - Agata Król

Siedziba - plac Poniatowskiego 3 

Pokoje: 22, 23, 24

Tel.: (15) 815-41-52
Adres e-mail: agata.krol@um.sandomierz.pl
 

Zakres działania:

- ewidencja ludności - tel.: (15) 815-41-42, (15) 815-41-13;

- sprawy zw. z obsługą wyborów – tel.; (15) 815-41-13;
- dowody osobiste - tel.: (15) 815-41-14;
- sprawy zw. z kwalifikacją wojskową oraz akcją kurierską - tel.: (15) 815-41-14
- sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki  

- zdrowotnej - tel.: (15) 815-41-52, (15) 815-42-07

- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel.: (15) 815-42-07

- ewidencja działalności gospodarczej - tel.: (15) 815-41-82;

- wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu -  tel.: (15) 815-42-14, (15) 815-41-52.WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA

Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel.: (15) 815-41-21
Adres e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl
Pokoje: 104, 105, 106

Zakres działania:

- sprawy gospodarki gruntami - tel.: (15) 815-41-22, (15) 815-41-45
- sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej - tel.: (15) 815-41-21
- sprawy geodezji - tel.: (15) 815-41-22, (15) 815-41-24.


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik Wydziału - Piotr Paszkiewicz
Siedziba - ul. Opatowska 1  
Tel.: (15) 815-41-39
Adres e-mail: piotr.paszkiewicz@um.sandomierz.pl
- sprawy planowania przestrzennego - tel.: (15) 815-41-38


WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
Naczelnik Wydziału - Krzysztof Kwieciński
Siedziba - ul. Opatowska 1
Tel.: (15) 815-41-37, fax: (15) 644-68-21
Adres e-mail: krzysztof.kwiecinski@um.sandomierz.pl
- sprawy przygotowania inwestycji - tel.: (15) 815-41-28
- sprawy nadzoru budowlanego, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i drogowych - tel.: (15) 815-41-28
- sprawy administracji i archiwum - tel.: (15) 815-41-28

 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI

Kierownik Referatu - Dariusz Socha
Siedziba - plac Poniatowskiego 1, pokój 108

Adres e-mail: dariusz.socha@um.sandomierz.pl

Tel: (15) 815-41-33
Adresy e-mail: ewelina.ura@um.sandomierz.plkatarzyna.knap@um.sandomierz.pl, tomasz.chmiel@um.sandomierz.pl

Tel: 15 815-41-80, 15 815-41-85, 15 815-41-40

Zakres działania:

- nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych:

   -  Sandomierskim Centrum Kultury,

   -  Muzeum Okręgowym w Sandomierzu,

   -  Miejską Biblioteką Publiczną,
- obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych,

- koordynacja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

- prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,

- udzielanie dotacji na działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,

- współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,

- współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej,

- przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów,

- koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych,

- organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których organizatorem jest Burmistrz Sandomierza,

- współpraca z Centrum Informacji Turystycznej,

- promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych,

- katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej,

- opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,

- kreowanie i dbałość o markę Sandomierza,

- przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych (banerów, plakatów, bilboardów, spotów),

- prowadzenie archiwum fotograficznego, udostępnianie fotografii na cele promocyjne,

- prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Referat,

- współpraca z miastami partnerskimi


REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kierownik Referatu - Lidia Sulicka - Tworek 

tel. (15) 815-41-83

adres e-mail: lidia.sulicka@um.sandomierz.pl

Siedziba - plac Poniatowskiego 1

Pokoje: 107

tel. (15) 815-41-41,  (15) 815-41-79, 

Zakres działania:

- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i realizacji kontraktów regionalnych oraz programów rządowych, wojewódzkich i zagranicznych dotyczących inwestycji miejskich,
- pozyskiwanie krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania realizacji projektów inwestycyjnych,
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i innych,
- współpraca przy wdrażaniu, monitorowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szans rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w unii Europejskiej,
- praca w zespołach powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym,
- prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim.


AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Eliza Czerwińska
Siedziba - plac Poniatowskiego 3
Pokój 19

Tel.: (15) 815-41-16
Adres e-mail: audytor@um.sandomierz.pl
- sprawy audytu wewnętrznego.


ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Pokój - 29
Tel.: (15) 815-41-20
- wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.


STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
Jacek Szkodziński
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Pokój - 33 
Tel.: (15) 815-41-50
Adres e-mail: jacek.szkodzinski@um.sandomierz.pl
- załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej.


JEDNOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

Andrzej Nowiński
Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)
Tel.: (15) 815-41-95

Adres e-mail: andrzej.nowinski@um.sandomierz.pl
- planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
- tworzenie formacji obrony cywilnej
- realizacja zadań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i innych zdarzeń zagrażających życiu oraz zdrowiu mieszkańców Sandomierza


ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Marzena Wieczorek
Tel. (15) 815-51-96
e-mail: marzena.wieczorek@um.sandomierz.pl
Siedziba - plac Poniatowskiego 3
Zakres działania:
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu


URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Halina Sroczyńska

Zastępcy: Izabela Rycombel, Mariusz Kopeć
Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)

15-81-54-223 (Kierownik USC)

15-81-54-224, 15-81-54-225 (Z-ca Kierownika USC)

15-8154-184  

e-mail: usc@um.sandomierz.pl

halina.sroczynska@um.sandomierz.pl, izabela.rycombel@um.sandomierz.pl, mariusz.kopec@um.sandomierz.pl
- sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji 

W soboty interesanci Urzędu Stanu Cywilnego przyjmowani są w godzinach 8.00-12.00.

 
STRAŻ MIEJSKA
Komendant - Arkadiusz Strugała (15) 815-41-90

Dyżurny Straży Miejskiej
Siedziba - ul. Opatowska 15
Tel.: (15) 815-01-26, (15) 815-42-22
Tel. alarmowy: 986
Adres e-mail: strazmiejska@um.sandomierz.pl

Strażnicy rewirowi:

- rejon lewobrzeżnej części miasta:

insp. Jarosław Piórecki, insp. Ryszard Sierant, insp. Grzegorz Żakiewicz, Paweł Raumiagi, Adrian Ura

- rejon prawobrzeżnej części miasta:

 insp. Waldemar Orłowski

- zakres zadań, obowiązków i uprawnień oraz strukturę określa Regulamin Straży Miejskiej w Sandomierzu

MIEJSKI OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO (czynny pn-pt 8:00-16:00)
Dariusz Gadawski
Tel. (15) 815-42-07, (15) 815-44-13
Adres e-mail: dariusz.gadawski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Mariacka 1 (dawne Kolegium Językowe)
Zakres działania:
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Karta Dużej Rodziny


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANDOMIERZU
Ul. Leona Cieśli 2,  27-600 Sandomierz
Strona internetowa: www.cuw.sandomierz.eu
telefon:  (15) 815-46-80, fax. (15) 815-46-90
e-mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu
NIP: 864-184-56-98
REGON: 260036380

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Sandomierz nieposiadającą osobowości  prawnej. Centrum Usług Wspólnych powołane jest w celu zapewnienia obsługi ekonomiczno - administracyjnej i finansowo – księgowej szkół, przedszkoli dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym i żłobków, oraz finansowo – księgową i ekonomiczno – administracyjną tj. kadry, płace, obsługa informatyczna, prawna oraz z zakresu zamówień publicznych, BHP i p. poż. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świetlicy Środowiskowej oraz zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Sandomierz pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy".

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu obejmuje swoją działalnością następujące jednostki:

 • Gimnazjum nr 1 przy ul. Cieśli nr 2;
 • Gimnazjum nr 2 przy ul. Flisaków 30;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Okrzei 6;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 9;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Flisaków 30;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Mickiewicza 39;
 • Przedszkole Samorządowe nr 1 przy ul. Okrzei 8;
 • Przedszkole Samorządowe nr 3 przy ul. Słowackiego 9;
 • Przedszkole Samorządowe nr 5 przy ul. Portowej 28;
 • Przedszkole Samorządowe nr 6 przy ul. T. Króla 3;
 • Przedszkole Samorządowe nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5;
 • Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 przy ul. Portowej 28;
 • Świetlica Środowiskowa przy ul. Słowackiego 15;
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a;
 • Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Przemysłowej 2.